clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1385, març, 27. Barcelona. Climenta, vídua de Pere de Vallseca, ciutadà de Barcelona, com a tenidora dels béns del seu marit, pel dot i esponsalici, així com a usufructuària dels mateixos béns, tal com consta en el testament atorgat per aquell, el 1381 i que obra en poder del notari Pere de Vilardell, reconeix haver rebut dels prohoms de la vila de Mont-roig, mitjançant Berenguer de Santa Pau, de la dita vila, els 500 sous de moneda de Barcelona, corresponents a la pensió anual pagadora per la festa de Pasqua de Resurrecció, d’un violari a dues vides que el seu marit havia adquirit als esmentats prohoms. Les dues vides: la del seu fill Francisco, ja difunt, i la de la seva filla, viva, Francesca. Tanmateix, Climenta es reserva les accions oportunes per raó de dues pensions que es deuen: les dels anys 1360 i 1361.

Signa: Climenta

Testimonis: Bernat Jordà, mercader, Fortuny d’Avero, i Bartomeu Arloví, notari i ciutadà de Barcelona.

Original

39 x 53 cm.

Conservació bona


Thumb i.17