clear

Col·lecció de pergamins

1505, octubre, 25. Lleida. Guillem Miralles i esposa Elionor, per aconseguir 35 lliures de moneda corrent a Lleida, quantitat amb la que poder lluir un censal mort de 35 lliures i pensió de 45 sous i 8 diners, que pagaven al ciutadà de Lleida, Andreu de la Pardina, i que ara paguen a Martí Joan Navarra, donzell, gendre d’en Pardina (censal assegurat sobre la casa que tenen al carrer de la Sabateria Vella de Lleida), venen al prior i pobres de l’Hospital Major de la ciutat de Lleida, el censal de 50 lliures de propietat i 50 sous de pensió anual que els paga Joan Pere Navarra, senyor de Montoliu. L’Hospital ho comprarà a partir de les 50 lliures que dona Joana, difunta esposa del difunt cavaller Felip Miquel Cardona, els va llegar en el seu darrer testament.

Signen: Guillem Miralles i esposa Elionor