clear

Col·lecció de pergamins

1391, maig, 21. Mollerussa. Francesc Ça Sala, senyor del castell de Mollerussa, i la seva esposa Francesca, els jurats i habitants de Mollerussa (homes i dones), congregats a Consell a l’església del dit lloc, tots conjuntament, han venut, per tal d’aconseguir 1200 sous de Barcelona que necessiten, a Martí de Lluçars, fill de Guillem de Lluçars, habitant de Puiggròs, un censal mort de 100 sous de moneda de Barcelona de pensió anual, al peu de 1200 sous de la dita moneda, quantitat que confirmen haver rebut.

["Signen: tots els atorgants", "Testimonis: Pere Burgès, oriünd de la vila de Brinde del regne de França; Francesc Ça Lena, oriünd de Bell-lloc, i Salvador Pelegrí, oriünd de Golmés, ara habitants de Mollerussa. ", "Sig. aut. d’Arnau Selva, rector i notari de Mollerussa qui ho va fer escriure i va cloure", "També signen: Ramon Bosch i esposa Ramoneta. Subscriu el trasllat Antoni Saurí, batxiller en ambdós drets, degà de Montblanc, per reverend arquebisbe de Tarragona. Testifiquen amb signatura autògrafa el trasllat els notaris reials Pere Sabater i Antoni Pere.", "Sig. aut. del notari reial Joan Rourich qui va escriure el trasllat i el va cloure. ", "Trasllat", "58,5 x 77 cm ", "Conservació bona"]