clear

Col·lecció de pergamins

1385, març, 27. Barcelona.Climenta, vídua de Pere de Vallseca, ciutadà de Barcelona, com a tenidora dels béns del seu marit, pel dot i esponsalici, així com a usufructuària dels mateixos béns, tal com consta en el testament atorgat per aquell, el 1381 i que obra en poder del notari Pere de Vilardell, reconeix haver rebut dels prohoms de la vila de Montroig, mitjançant Berenguer de Santa Pau, de la dita vila, els 500 sous de moneda de Barcelona, corresponents a la pensió anual pagadora per la festa de Pasqua de Resurrecció, d’un violari a dues vides que el seu marit havia adquirit als esmentats prohoms. Les dues vides: la del seu fill Francisco, ja difunt, i la de la seva filla, viva, Francesca. Tanmateix, Climenta es reserva les accions oportunes per raó de dues pensions que es deuen: les dels anys 1360 i 1361.

["Signa: Climenta", "Testimonis: Bernat Jordà, mercader, Fortuny d’Avero, i Bartomeu Arloví, notari i ciutadà de Barcelona.", "Original", "39 x 53 cm.", "Conservació bona "]