clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1385, març, 27. Barcelona. Climenta, vídua de Pere de Vallseca, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut dels prohoms de la vila de Montroig del Regne d’Aragó, mitjançant Berenguer de Santa Pau, de la dita vila, els 500 sous de moneda de Barcelona de pensió anual, pagadors per la festa de Pasqua de Resurrecció, per raó de la compra que els va fer d’un violari a dues vides: la de Francisco de Vallseca, ja difunt, el seu fill, i la de Francesca, filla, viva. Tanmateix, Climenta es reserva les accions oportunes per raó de dues pensions que es deuen: les dels anys 1360 i 1361.

Signa: Climenta

Testimonis: Bernat Jordà, mercader, Fortuny d’Avero, i Bartomeu Arloví, notari i ciutadà de Barcelona.

Sig. aut. de Pere de Sala, notari públic de Barcelona, qui ho va fer escriure i va cloure.

Original

38 x 53 cm.

Conservació bona


Thumb i.17