clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1382, abril, 18. Lleida. Constança, vídua de Pere Romeu, ciutadà de Lleida, i Dalmau Tamarit, prevere de Lleida tutors i curadors testamentaris dels fills pubills comuns de Constança i Pere Romeu (Montserrat, Agustí, Joan i Pere Romeu), hereus del testament de Pere Romeu, confirmen i reconeixen haver rebut dels procuradors de l’Almoina del Claustre de la Seu, senyora de Raïmat, 5.050 sous jaquesos, dipositats a les taules de Ramon Ferrer, canviador, i Guillem Gerard, mercader, de Lleida. Mitjançant aquesta quantitat es traspassen a l’Almoïna tots els drets que tenien els hereus sobre els homes de Raïmat per raó d’un censal que prestaven aquests de 400 sous jaquesos per Santa Maria d’agost.

Signen: Constança i Dalmau Tamarit

Testimonis: Domingo Martí i Jaume Claret, preveres beneficiats a la Seu de Lleida.

Sig. aut. de Mateu de Claret, notari públic per autoritat reial, qui ho féu escriure i va cloure.

Original

37 x 60'5 cm.

Conservació bona.


Thumb e.19