clear

Col·lecció de pergamins

1409, maig, 6. Albi. Beatriu de Mur, esposa de Lluís de Mur, cavaller difunt, i Acard de Mur, fill seu, senyors de l’Albi i del castell de Mur, Vallverd i Cervià, confirmen als jurats de la vila de l’Albi que s’han quedat els 53.600 sous de moneda barcelonesa de tern, preu d’uns censals morts venguts per la dita vila a diverses persones.

Testimonis: Francesc Sacosta, Guillem de Vilanova, donzell, Pere de Tarsi, del regne de València, Andreu Diner, notari de la vila de Montblanc i Antoni Pasqual, prevere de la vila de l’Albi.