clear
Ieibiblioteca fons digitalitzats
Noves transcripcions disponibles

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Premsa anterior a 1900

Almogávar leridano, El

Editat a la ciutat de Lleida per la impremta de Josep Pla, fou el primer diari de significació carlina.

Anunciadora, La

Publicació setmanal de repartiment gratuït on només es publicitaven anuncis comercials. El seu primer número va aparèixer el dia 30 de gener de 1880 de la mà del seu propietari, l’impressor Llorenç...

Avisador administrativo, El

Revista de periodicitat setmanal editada per la impremta de J.A. Pagés.

Boletin oficial del ayuntamiento popular de Lérida

Publicació, de caire setmanal, editada per l’ajuntament amb la transcripció de les actes de les sessions municipals.

Buen Sentido, El

Publicació de caràcter singular que s’edità a Lleida a partir de 1875.Es tractava d’una revista de periodicitat mensual portaveu de l’espiritisme lleidatà i amb una marcada significació anticlerical.

Butlletí de la Associació Excursionista Ilerdanesa

L’Associació Excursionista Ilerdanesa publicà, a partir del 14 de maig de 1885, el seu butlletí amb el propòsit de recollir la tasca de l’excursionisme a les terres de ponent. De caràcter mensual,...

Catalán Occidental, El

Publicació bisetmanal, editada per la impremta de Josep Rauret, que exaltava els valors provincials, en certa manera fou un precedent de l’anomenat leridanismo.

Consultor municipal, El

Setmanari especialitzat en temes d’administració local i de justícia municipal editat, en un primer moment, per la impremta Pagès i després per la d’Abadal.

Criterio católico, El

Revista de periodicitat setmanal dedicada a la propagació de les idees i pràctiques religioses i ,sobretot, a la defensa dels interessos catòlics.

Cronicón ilerdense, El

Fou la primera publicació de Lleida dedicada majoritàriament a aspectes culturals. La revista incorporava majoritàriament estudis històrics, treballs científics i articles de creació literària....

Defensa, La

Setmanari de caràcter republicà amb intencionalitat reformista de plantejaments que aparegué el 1889 de la mà de la impremta Sol.

Diario de Lérida

Fou un periòdic editat a Lleida entre 1886 i 1931. Al llarg dels seus anys d’existència va mantenir la seva línia editorial de tendència catòlica i tradicionalista. Fou continuat pel diari...

Diario de la ciudad de Lérida

Nascuda en el context de la Guerra del Francès, fou la primera publicació periòdica que va tenir Lleida.

Eco de instrucción primaria, El

Fou la primera publicació que aparegué a Lleida adreçada al col·lectiu dels mestres. Sortien tres números cada mes amb llargs articles sobre qüestions pedagògiques.

Freno del caciquismo, El

Publicació nascuda el 1885. Escrita i editada, sense cap periodicitat concreta i amb alternances, per Antoni Barbosa amb articles mancats de normativa gramatical.

Gaceta de instrucción primaria

Setmanari, nascut el 1866 i editat per la impremta Sol, adreçat al magisteri.

Gaceta de los ayuntamientos y juzgados municipales

Nascuda el 1878 amb la finalitat d’assessorar en la seva tasca a funcionaris municipals i dels jutjats. Fou una publicació de periodicitat quinzenal dirigida i editada per Llorenç Corominas.

Garbell, Lo

Primer periòdic editat a Lleida en català, d’esperit combatiu i amb una forta intencionalitat de crítica municipal.

Ideal

De caire republicà es publicà a la ciutat de Lleida entre els anys 1898-1920. Fins el 1909 fou setmanal passant a ser diari a partir d’aquest any. A partir de 1936, l’Ideal es publica en català amb...

Ilerdense, El

Publicació bisetmanal de tendència republicana. Fou el primer diari de Lleida en incorporar un fulletó en el seu interior.

Instrucción pública, La

Revista quinzenal editada per l’establiment tipogràfic de Josep Sol Torrens i nascuda amb la voluntat de plantejar la problemàtica educativa del moment.

Intermedio, El

Primera publicació editada a Lleida dedicada al món de l’espectacle. Incorpora comentaris sobre les representacions tot fent una anàlisi i crítica.

Linterna, La: periódico liberal monárquico

Publicació de caire polític que incorpora un marcat to satíric i agressiu cap a l’alcalde de la ciutat, Josep Albiñana i la seva actuació municipal.

Loredan, El

Setmanari carlista del Círculo Tradicionalista

Luz, La

Periòdic liberal imprès per la Casa de Misericòrdia. Fundat per la Asociación Liberal de Lleida, sortia tres cops al mes.

Mala Senmana, La

Publicació satírica de caràcter general amb preferència pels temes de Lleida. Afí al partit liberal, fou el primer setmanari de la ciutat en emprar el català.

Obrero Católico, El

Setmanari ideològic imprès per la Impremta Catòlica de Jaume Cardona. Nascut per informar i orientar l’obrer, del moviment obrer catòlic.

Orden, El

Periòdic polític de Lleida sota l’òptica del partit conservador.

Pacto, El

Publicació doctrinal i informativa dels republicans federals lleidatans.

Pallaresa

Diari lliberal publicat a la ciutat de Lleida a finals del S.XIX. Durant els mesos de gener i febrer de 1919, i per una vaga d'impressors, és absorbit per: Suplemento a El correo de Lérida y El...

Pasatiempo, El

Setmanari d’informació general i de formació humanística editat per la impremta de Josep Sol.

País, El

El País fou el primer diari de llarga durada de la ciutat. En els seus inicis 1879 fou un diari de tendència liberal, però anà canviant la seva línia editorial més d’un cop. Fou bilingüe des de...

Periódico revista del Colegio de Lérida

Fou una publicació gratuïta i un dels primers periòdics escolars de Lleida.

Perro, El

Setmanari satíric nascut a Lleida el 1885 amb intencionalitat d’anàlisi i sempre en clau d’humor de la problemàtica de Lleida.

Pua, La

Publicació de to festiu, portaveu de l’organització musical de corda que amb el mateix nom fou fundada l’any 1892 per Joan Bergós. Incorpora articles literaris i poesies i acudits en clau...

Revista de Lérida

Continuació del Cronicón ilerdense seguint la mateixa línia editorial. Va ser l’eina emprada pels pioners de la Renaixença per donar a conèixer el seu treball.

Revista del Colegio de 1ª y 2ª Enseñanza de Lérida

Publicació periòdica pedagògica amb articles sobre la situació de l’ensenyament a la ciutat Lleida a finals del segle XIX.

Semanario administrativo, El

Pot considerar-se la primera publicació portaveu del Cos de secretaris i funcionaris de l’Administració. Incorporava suplements amb lleis, reials ordres i reglaments de recent aprovació.

Semi-Semanario ilerdense

De periodicitat bisetmanal, era un periòdic liberal editat per les forces progressistes de la ciutat als tallers tipogràfics de Bonavenura Corominas.

Sentido común

Publicació que neix com a resposta al “Buen sentido” del Círculo Cristiano Espiritista. De contingut bàsicament doctrinal, el seu propòsit i finalitat és el de combatre l’espiritisme.

Veu del Segre, La

Setmanari catalanista de caràcter formatiu i informatiu.

Premsa entre 1900-1950

Acracia

Activitats : organ de la Unió Diocesana de Joves Cristians

Publicació de caire religiós de la Unió Diocesana de Joves cristians. Inclou informacions de les activitats de la Diòcesi.

Adelante

Agricultura

Amb el subtítol “Periódico defensor de los intereses generales de los sindicatos y comarca de la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña, fou una publicació dirigida per Juan Llaurens, amb...

Aire

Revista esportiva. Inclou informacions sobre aeronàutica i sobre les activitats de l’Aero Club de Lleida

Antorcha : boletin informativo de A.D.A.

Art

Nascuda l’any 1933, aquesta publicació incorporava bàsicament articles literaris i notes d'art. La revista incorporava, a més, seccions fixes com "Noticiari", "Cinema" i "Crítica de Teatre". Fou...

Avance

Periòdic d’informació general, esportiva i cultural. Amb aquest títol sortí únicament un sol número, a partir del núm. 2 es publicà amb el títol Lérida

Avisador del magisterio, El

Publicació de caire pedagògic amb informacions d’ensenyament , coexisteix amb el Magisterio leridano.

Banqueta, La

Publicació satírica de periodicitat setmanal

Bedel, El

Neix el 1909, amb el subtítol setmanari bilingüe. Es tracta d’una publicació escrita en clau d'humor, els seus directors foren JM Álvarez Pallàs i M Serra Balaguer. En la seva segona època canvia...

Boletín de la Cámara Agrícola Oficial de Lérida y comarcas

Publicació amb informacions de caire agrícola, centrada en temes d’interès de les diferents cooperatives i sindicats agraris de Lleida i comarques.

Boletín de la Cámara Agrícola de Lérida

Fou la primera publicació del món agrari lleidatà. Sortí amb el propòsit d’informar sobre les activitats de la Cambra.

Boletín de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Provincia de Lérida

Publicació professional amb informacions sobre les activitats de la Cambra. La revista inclou seccions sobre les actuacions de l’entitat i d’anàlisi dels problemes del moment i les possibles...

Boletín de la Federación de Maestros Nacionales de Cataluña

Butlletí de caire professional amb informacions, noticies i activitats de l’entitat, bàsicament incorpora articles relacionats amb l’ensenyament.

Boletín del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Lérida

Fou la primera de les publicacions farmacèutiques que tingué Lleida. El contingut d’aquest butlletí era exclusivament professional.

Boletín del Instituto Provincial de Higiene de Lérida

Publicació de periodicitat irregular, amb informacions i articles sobre qüestions sanitàries i d’higiene

Boletín del Liceo Escolar y Acadèmia de San Luís

Nascut el 1908, fou un butlletí de periodicitat mensual que pretenia informar als pares dels alumnes de les activitats i projectes col.legials del centre. A partir de 1910 passà a anomenar-se...

Boletín informativo de la Exposición Agrícola, Ganadera e Industrial de Lérida

Suplement del Diari la Mañana, aquest butlletí s’edità en motiu de l’exposició agrícola, ramadera i industrial de l’any 1946.Inclou informacions d’interès de la Fira

Boletín mensual de la parroquia de San Lorenzo martir

Nascut el 1912 fou la publicació pionera pels feligresos de la parròquia. Informava de la vida parroquial, dels cultes i oficis religiosos.

Boletín oficial de la Sociedad Agrícola Práctica de Lérida

Butlletí de periodicitat mensual de la Sociedad Agrícola Practica, amb noticies i informacions d’interès pels associats.

Boletín oficial del Consejo Provincial de Fomento de Lérida

Butlletí, de periodicitat mensual, del Consejo de Fomento que incorporava bàsicament els acords presos pel consell provincial.

Butlletí de la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Lleida

Publicació de caire tècnic i professional amb informacions sobre les activitats de la Cambra de la propietat urbana.

Butlletí del Centre Excursionista de Lleida

L’any 1906 nasqué a Lleida el Centre Excursionista i dos anys després aparegué el seu butlletí. De caràcter mensual, incorporava articles treballats i de contingut.

Butlletí del Colegi Oficial de Farmacèutics

Butlletí de contingut exclusivament professional. Inclou articles sobre la problemàtica farmacèutica.

Butlletí quinzenal de la Unió d'Empleats d'Oficines i Despatxos

Quinzenari amb informacions de caràcter informatiu i formatiu d’aquest sindicat professional adherit a la UGT

Caliu

Periòdic electoral de dreta publicat a Lleida

Campanar de Lleyda, Lo

Revista quinzenal inspirada per La Campana de Gràcia. Fou una publicació que compaginava articles literaris, escrits doctrinals i informacions del moviment catalanista sempre des de l'òptica...

Caridad : folleto de los enfermos del Centro de A.C.

Publicació de l’Hospital de Santa Maria de Lleida. El butlletí, de periodicitat mensual, incorpora informacions d’interès del Centre

Caridad, La

Nascuda el 1901, és tracta d'una publicació que vol reflectir el canvi de segle i les perspectives de futur de Lleida. Dirigida i coordinada pel Baró de Casa-Fleix.

Catalunya

Periòdic de periodicitat setmanal, sortia els dijous, amb una voluntat clarament nacionalista.

Caçador lleidatà, El

Revista mensual de caire professional amb informacions interessants pels aficionats a la caça.

Centre Sardanístic Lleidatà

Publicació del Centre Sardanístic lleidatà amb informacions relacionades amb l’entitat i activitats del món sardanístic

Centre de Lleida i ses Comarques

Centro de Lérida y de sus Comarcas

Comarca de Lleyda

Setmanari polític nascut per vetllar per la consolidació del nacionalisme català. Adherit a la Unió catalanista inclou editorials d’Enric Arderiu i articles de Joan Bergós, Rafael Gras, Manuel Gaya...

Combat

Diari editat per la Juventut Comunista Ibèrica. Inclou informació general i està adreçat a la classe obrera

Comercio universal, El

Setmanari dedicat a l’anunci comercial. Fundat i dirigit per Enric Espluga, incorpora a més dels anuncis, breus articles i notícies.

Correo de Lérida, El

Nascut el 1909, es tracta d’una publicació de llarga durada: es publicà, encara que amb interrupcions, fins l’any 1936. Fou el diari dels carlins i va conviure amb quatres grans capçaleres: El...

Correo leridano, El

Crítica

Setmanari polític d’orientació catalanista. Inclou informacions de caràcter polític i social.

Dependent, El

Butlletí de caràcter sindical, amb informacions i reivindicacions de millores laborals. Adherida a la CNT, proposa millores de salaris i defensa la classe treballadora.

Diari de l'Exposició Agrícola de Lleida

Editat en motiu de l’Exposició agrícola de Lleida de l’any 1930. És un suplement de Vida Lleidatana que es publicà diàriament durant els dies de l’exposició, del 6 al 13 de novembre. En total van...

Diari del V Congrés de Metges de Llengua Catalana

Publicació de caràcter tècnic editada en motiu del V Congrés de Metges de Llengua Catalana celebrat a Lleida entre 24 i 27 de juny de 1923. Inclou informacions de les diferents sessions.

Diario de Lérida, El : suplemento dedicado a los agricultores y obreros

Suplement del Diario de Lérida, editat en col·laboració amb la Cámara Oficial Sindical Agraria, amb la finalitat de difondre informacions d’agricultura i ramaderia

Don Quijote

Setmanari festiu i humorístic amb una elevada càrrega satírica a la política de Lleida. La publicació incorpora il·lustracions de qualitat de Mercè, Pallejà i Mostany.

Duende, El

Revista satírica centrada en fer humor en l’àmbit cultural i literari.

Educación

Publicació mensual escolar catòlica de les Asociaciones Marianas de Normalistas.

Escola : publicació de treballadors de l'ensenyança

Publicació mensual adreçada a treballadors del món de l’ensenyament. A favor del Front Obrer i republicà d’Esquerres, aposta per la creació de centres d’ensenyament laics

Escola : revista quinzenal

Revista cultural amb informacions de tipus pedagògic. Aposta per un ensenyament laic i per la necessària renovació pedagògica

Escuela

Periòdic de caire republicà imprès a Cervera de curta durada, només va sostenir-se deu mesos en els que arribà a canviar el subtítol per “periódico quincenal órgano de Juventud Republicana”.

Esperanza

Revista fundada l'any 1917 pel bisbe de Lleida Josep Miralles i Sbert. Inclou informacions del Seminari.

Espurna, L'

Setmanari d’ideologia republicana editat a Lleida.

Forja

Publicació de caràcter mensual amb algunes irregularitats. Editada per Acció Catòlica Española Diocesana. A partir del número 42 apareix la menció suplemento del Boletin oficial del Obispado.

Foro de Lérida, El

Revista setmanal especialitzada en l’advocacia lleidatana.

Gat de famades, Lo

Setmanari humorístic i de tendència conservadora, atacava a republicans i carlins.

Hoja del lunes

Setmanari editat per la Asociación de Prensa de Lérida.

Hojas del Ateneo Escolar

Butlletí de periodicitat mensual de l’Ateneu Escolar, fundat i dirigit per Francesc Xavier Kuhnel. Inclou informacions del centre, amb el quadre de professors, activitats,... Incorpora també...

Iglesia de Sant Antonio de Padua

Publicació que recull informacions diverses sobre la litúrgia del santuari dels pares franciscans de Lleida.

Ilerda

La Revista Ilerda de l'Institut d'Estudis Ilerdencs es publicà des de l'any 1943 fins al 1986 i recull treballs de recerca inèdits en el camp de les humanitats i de les ciències sobre temes...

Ilerda : revista artística il·lustrada

Revista , escrita en català, de periodicitat quinzenal dedicada a l’art i la cultura. Incorpora articles de creació literària, comentaris d’art, crítica de teatre... Dos temes hi són prioritaris:...

Ilergeta, L'

Periòdic mensual d’orientació nacionalista, editat per la Lliga Regionalitsta de Lleida.

Informació mèdica

Publicació mèdica de periodicitat mensual nascuda de la iniciativa Humbert Torres, rabassa Fontserè i F. Fontanals. Fou la primera que publicava exclusivament articles de l’especialitat en català....

Inquietud

Publicació mensual editada per la Jefatura Provincial del Movimiento de Lleida

Institut

Revista de periodicitat mensual de l’Institut de Segon Ensenyament. Inclou articles dels estudiants de segon de batxillerat i informacions del centre

Jornada, La

Lirio de San Antonio

Fundada per mossèn Bonaventura Pelegrí, fou un butlletí mensual formatiu i informatiu de caràcter religiós centrat bàsicament en el culte a Sant Antoni de Pàdua.

Lleida : revista gràfica d'informació i actualitats

Revista d’informació cultural, literària i artística. Publicació de llarga trajectòria amb canvis de periodicitat i diversitat de subtítols i línia editorial més polititzada, adoptant...

Lucha social

Publicació editada per la Unión Local de Sindicatos incorpora informacions de caràcter sindical i d’interès pels treballadors.

Lunes, El

Setmanari religiós editat pels claretians instal·lats a l’església de Sant Pau de Lleida.

Lérida

Dirigit per Manuel Herrera i Ges, fou un setmanari polític de to eminentment conservador. Aquesta publicació és l’antecedent de La Prensa, diari conservador de Lleida aparegut el 1912

Lérida : semanario de los lunes

Setmanari que conté informacions de caràcter general, d’esports i literatura. Editat per la Asociación de la Prensa y Radio del Movimiento.

Lérida a la vista

Publicació sortida amb motiu de la Festa Major de Lleida. Conté treballs literaris i altres de propaganda de turisme.

Lérida anuario

Publicació de la Festa Major de Lleida, dedicada a les festes de Sant Anastasi. L’Anuari incorpora, bàsicament, publicitat.

Lérida gràfica

Publicació dedicada a publicitat comercial i propaganda turística.

Lérida pecuaria

Especialitzada en veterinària, es tracta d'una publicació informativa de les activitats de l’ens col·legial i reivindicativa dels drets dels professionals. També de caràcter científic, incorpora...

Lérida revista

Publicació de la festa major tal i com el subtítol indica, tot i que després va passar a subtitular-se “publicación artística ilustrada”. A banda dels anuncis i publicitat dels actes incorpora...

Magisteri lleidatà, El

Fundada i dirigida per Marià Aguilar, fou una publicació singular de marcat to professional amb informacions sobre aquest col·lectiu lleidatà.

Magisterio leridano, El

Fundada i dirigida per Marià Aguilar, fou una publicació singular de marcat to professional amb informacions sobre el col·lectiu lleidatà de mestres.

Nuevo boletin médico

Nuevo tiempo

Revista quinzenal editada per la impremta Joventut. Es tracta d’una publicació interessant i amena amb articles de literatura, teatre, art i sociologia.

Occident : setmanari català republicà

País, El : revista quincenal ilustrada

Revista que es repartia de franc als subscriptors del diari El País.

Poble, El

Publicació sorgida amb motiu de les eleccions municipals de l’any 1920, amb finalitats purament electorals.

Polèmica

Publicació setmanal amb informacions sobre art, política, cultura i esports adreçades a la joventut, tal i com en el subtítol i l’editorial s’indica.

Poticracia

Revista de to humorístic i transgressor centrada, sobretot, en la crítica social. Tingué una periodicitat irregular.

Prensa, La

Radical, El

Setmanari carlista, òrgan d’expressió de l’ideal jaumí.

Rampill, Lo

Publicació nascuda el 1920, de periodicitat quinzenal. Incorpora sobretot articles del Sindicat Agrícol-Catòlic de Lleida, doctrinals, religiosos i morals.

Razón, La

Impresa per la Impremta Mariana, aquesta publicació sortia quatre cops al mes amb informacions de caire polític i literari.

Rebel·lió

Publicació de marcat to reivindicatiu, portaveu de l’Aliança Obrera de Catalunya.

Renacimiento

Quinzenal editat per la casa Sol i Benet. Publicació en llengua castellana defensora dels interessos morals i materials de la província.

Renovación

Setmanari del Partit Radical

República, La

Publicació setmanal del partit radical de marcat to republicà i anticlerical, incorpora atacs constants a l’Església.

Revista musical lleidatana

Revista bilingüe portaveu de la Schola Cantorum, inclou sobretot articles referents a aquesta societat i altres de musica.

Revista, La

Publicació amb informacions sobre l’actualitat, sortia setmanalment.

Ruta

Diari creat per la delegació de premsa i propaganda de la prefectura provincial de les FET i les JONS

Satanás

Publicació satírica inspirada en el pensament republicà. Incorpora il·lustracions a ploma caracteritzant i ridiculitzant polítics lleidatans de l’època. Sostenia sovint polèmiques amb Lo Gat de...

Teatre dels infants

Publicació setmanal nascuda amb la voluntat de difondre la literatura i el teatre entre els infants i afavorir-ne les representacions.

Terra Ferma

U.H.P.

Publicació de caràcter polític i ideològic, editada per les JSU i la UGT. Aquest és un diari d’orientació social-marxista i antifeixista.amb informacions locals i comarcals

Verdad

Publicació anarquista de periodicitat quinzenal.

Verdad, La

Veu del Segre, La : diari de la nit

Vida lleidatana

Publicació cultural, d’aparició quinzenal, de caràcter informatiu i divulgatiu. Vida lleidatana estava escrita en català i va publicar-se de 1926 a 1931.

Premsa posterior a 1950

Premsa altres poblacions

Abeller d'Urgell, L'

Continuació de la publicació La Colmena. Es tracta d’un setmanari catòlic publicat a Bellpuig amb informacions, propaganda i anotacions sobre aquesta localitat.

Acció

Publicació quinzenal de la catòlica i antirepublicana Acció Popular de Balaguer. Nascuda l’any 1932, es publica sense interrupcions fins el mes de juliol de l’any 1936. A partir de 1944 i fins...

Alt Urgell : portantveu del Casal d'Esquerra de la Seu d'Urgell

Periòdic polític republicà, portantveu del Casal d’esquerra de la Seu d’Urgell. Fou un quinzenari editat durant els anys 1931-1934

Autonomista, El

Aquest setmanari es començà a editar a Ponts l’any 1922. Es publicà fins el 1930 tot variant el seu format i la seva periodicitat.

Avant

Publicat a Balaguer. Aquest quinzenari estava editat pel Bloc Obrer i Camperol. Es tracta d’un periòdic de caire polític, adreçat a treballadors i obrers que desaparegué el maig de 1932

Butlletí del Centre Excursionista Balaguerí

Revista associativa i esportiva. Bàsicament recull informacions de les activitats del Centre Excursionista Balaguerí. Els dos primers números tenen una periodicitat anual i surten amb el títol...

Butlletí parroquial de la vila d'Albesa

Butlletí de la parròquia d’Albesa dedicada a Nostra Senyora de l’Assumpció, inclou informacions diverses de la vida parroquial.

Cadí, El

Quinzenari polític amb informacions locals i comarcals. És una publicació que coexisteix amb el periòdic d’ERC, Alt Urgell, per la seva banda El Cadí es mostra partidari del Front Proporcionalista...

Clamor, La

Publicació quinzenal amb informacions de caràcter informatiu i formatiu. Incorpora articles sobre la població d’Almacelles però també dades d’interès provincial.

Clarí

Quinzenari polític que recull informacions de caràcter local i comarcal, incorpora dades de diferents poblacions de les Garrigues.

Conca de Tremp, La

Nascut a Tremp el 1919, fou un periòdic nacionalista adherit a la Lliga.

Conqués, El

Setmanari bilingüe d’informació local, imprès a Tremp des de l’octubre de 1912 fins l’any 1923.

Crònica targarina

Publicació amb informacions sobre la ciutat de Tàrrega i comarca, inclou articles d’opinió i informacions d’actualitat.

Defensa i germanor

Publicació del Sindicat Agrícola de la Zona Regable de l’Urgell. Inicialment es publicava com a quinzenari i a partir de 1916 passà a tenir periodicitat mensual.

Escola, L' : periòdic infantil

Escut, L'

Periòdic editat a Arbeca amb informacions de caràcter local i comarcal. Conté articles de temàtica diversa, política, cultural, econòmica, religiosa,...

Estel, L'

Publicació de periodicitat setmanal i distribuïda per la llibreria Boldú de les Borges Blanques. Incorpora tot tipus d'informacions sobre aquesta població.

Fals, La

Periòdic mensual de propaganda nacionalista de Balaguer, adherit a la Unió Catalanista.

Finestral

Publicació de caràcter quinzenal editada a Balaguer. Inclou contingut molt divers, ocupant-se d’informacions d’actualitat, de caire polític, esportiu i de societat en general.

Foc nou

Amb una periodicitat quinzenal aquesta publicació recull informacions de caràcter polític i cultural. Aquest periòdic d’Artesa de Segre incorpora, bàsicament, articles d’interès municipal.

Gaseta de Cervera

Publicació editada a Cervera amb informacions de caràcter general i d’agenda cultural i literària de la vila

Instructor, El

Nascuda el 1903 i dirigida per L. Vicente Ferrer, fou una revista de curta durada publicada a Torregrossa.

Nuevo ambiente

La publicació el Nuevo Ambiente era el quinzenari del órgano de la Cámara de comercio e industria de Cervera.

Patria

Setmanari d’ideologia catòlica publicat a Cervera per la impremta Minerva.

Pla d'Urgell, Lo

Publicació sorgida el 1912 centrada bàsicament en la defensa dels interessos agraris i econòmics de la comarca. També incloïa temes de cultura, de moral i bons costums.

Propagador del Santo Cristo de Balaguer, El

Revista mensual religiosa publicada a Balaguer amb informacions del santuari.

Pueblo, El

Publicació nascuda a Tàrrega, de periodicitat quinzenal amb l’ideari del partit reformista.

Ressorgiment

Publicació bimensual que inclou informacions d’Agramunt. Impresa però a Bellpuig als tallers tipogràfics Saladrigues

Revista agrícola de Urgel

Revista apareguda el 1908 com a portaveu del Sindicat General de Regants del Canal d’Urgell.

Sang nova

Publicació s’imprimia a les Borges Blanques amb un marcat to republicà.

Tarota, La

Revista de to satíric i humorístic publicada a Mollerussa.

Urgell-Segarra

Publicació defensora dels interessos de l’Urgell i la Segarra. Conté treballs literaris, i articles d’assumptes d’agricultura i temes socials.

FONS TRANSCRITS

FONS DOCUMENTAL

FONS GRÀFIC I FOTOGRAFIES

MONOGRAFIES, FULLETS I ALTRES IMPRESOS