clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1505, octubre, 25. Lleida. Guillem Miralles i Elionor, conjugues, reconeixen al prior i pobres de l’Hospital Major de Lleida que, per mà dels germans Lluís i Esteve Desvalls, marmessors del testament de Dona Joana, difunta esposa del cavaller difunt domiciliat a Lleida, Felip Miquel Cardona, han rebut les 50 lliures de moneda corrent a Lleida, preu de la venda que han fet del censal mort a l’Hospital Major de la ciutat de Lleida.

Signen: Guillem i esposa Elionor.

Testimonis: Joan de Bordons, tender, abans escuder de Lleida, i Joan Oliola, natural de Balaguer, però que ara viu a la casa de Lluís Desvalls.

Sig. aut. de Joan Polo, veí i habitant de Lleida, notari públic per autoritat reial, qui ho va fer escriure i va cloure.

Original

67,5 x 50 cm.

Conservació regular.


Thumb pb.9